Meteen naar de inhoud

Proclaimer

Voorwaarden dienstverlening

De volgende voorwaarden ( hierna genoemd ‘Proclaimer’) zijn van toepassing op on-line (e-mail) verkeer van en met Pro Finance B.V., Professor J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen (‘’Pro Finance’’)  en op deze website, www.profinance.nl,  van Pro Finance. Wij verzoeken u deze Proclaimer goed te lezen.

 

ON LINE COMMUNICATIE/E-MAIL

Het kan onveilig zijn berichten per e-mail aan Pro Finance te sturen. Pro Finance adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Pro Finance te sturen. Indien u daar niettemin voor kiest, accepteert u het risico dat deze berichten worden onderschept, misbruikt of veranderd door een derde.

De informatie verzonden in of met een e-mail bericht is uitsluitend voor u bestemd. 
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking daarvan aan derden zonder toestemming van Pro Finance is niet toegestaan Pro Finance gebruikt e-mail niet voor het aangaan van verplichtingen.

 

WEBSITE

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Proclaimer. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze Proclaimer, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

  

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig(e) aanbod, beleggingsadvies, financiële dienstof ander advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat Pro Finance alle zorgvuldigheid in acht neemt om informatie te verstrekken die juist, volledig en actueel is en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan Pro Finance niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie verstrekt via deze website.

Pro Finance beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Indien u deze website vanuit andere locaties gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving. 

Pro Finance kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze website op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

 

Informatie van derden, Producten en Diensten
Daar waar op de website door middel van hyperlinks wordt verwezen naar websites van derden, houdt dit niet in dat Pro Finance de producten of diensten die via deze websites worden aangeboden, aanbeveelt. Het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt, is voor uw eigen risico en Pro Finance wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites, uitdrukkelijk van de hand. Pro Finance controleert websites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Pro Finance, respectievelijk de relevante rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pro Finance of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Pro Finance, haar adviseurs en/of haar toeleveranciers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer Pro Finance op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot on-line of e-mail verkeer of deze website ontstaat. Onder andere aanvaardt Pro Finance geen aansprakelijkheid met betrekking tot (I) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van apparatuur en andere sofware in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, (II) de informatie die op of via deze website of via  on-line of e-mail verkeer ter beschikking wordt gesteld, en handelingen of beslissingen die (mede) daarop zijn gebaseerd (III) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Pro Finance of aan u, (IV) het al dan niet functioneren van deze website (v) misbruik van de website,(VI) het verlies van gegevens, of (VII) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en medewerkers van Pro Finance.

 

Toepasselijk recht
Op deze website en de Proclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

In geval van een verschil in interpretatie tussen verschillende taalversies van deze Proclaimer, heeft de Nederlandse tekst voorrang boven de Engelse.

 

Wijzigingen
Pro Finance behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze Proclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze website en deze Proclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.